Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en opdrachtgever.

Artikel 2. Opdracht

1. Op het moment dat er een afspraak wordt gemaakt voor een fotoshoot is er sprake van een opdracht.

2. Een opdracht kan geannuleerd worden, mits dit ten minste 48 uur voor de gemaakte afspraak wordt aangegeven. Mocht de annulering niet op tijd gedaan zijn, zal door de fotograaf de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden.

3. Voor het niet nakomen van de afspraak of het niet tijdig afzeggen van een afspraak ben ik genoodzaakt om €35,- in rekening te brengen. Indien je een cadeaubon hebt en je komt een gemaakte afspraak niet na, zal de cadeaubon vervallen en niet meer geldig zijn.

Artikel 3. Levering

1. Foto’s worden uitsluitend na betaling geleverd.

2. Het corrigeren van foto’s geschiedt naar het inzicht van de fotograaf. Eventueel kunnen er voorkeuren worden aangegeven door de opdrachtgever, de fotograaf zal proberen om deze voorkeuren zo veel mogelijk te honoreren indien mogelijk.

3. Foto’s worden initieel alleen digitaal geleverd in de vorm van een presentatie op de website van de fotograaf.

4. Foto’s worden geleverd naar de specificaties die bij het type fotoshoot worden aangegeven, hier kan alleen in overleg, en eventueel tegen een meerprijs, van worden afgeweken.

5. De foto’s worden afgeleverd via wetransfer.

6. Fotoshoots die gratis door de fotograaf beschikbaar zijn gesteld dienen te allen tijde voorrang te geven aan betaalde fotoshoots.

Artikel 4. Uitvoering

1. De opdracht wordt uitgevoerd naar het beste vermogen en inzicht van de fotograaf in diens eigen stijl.

2. Bij fotoshoots op locatie neemt de opdrachtgever de verplichting op zich om de meest gunstige omstandigheden voor de fotograaf te verzorgen, waaronder ook het instrueren van andere aanwezigen.

Artikel 5. Vergoeding

1. Indien er geen vergoeding is afgesproken bij het plaatsen van een opdracht, is de standaard vergoeding voor de betreffende dienst van toepassing. Een overzicht van deze vergoedingen is beschikbaar op de website van de fotograaf.

2. Alle door de fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief het dan geldende btw percentage.

3. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

1. Betalingen kunnen contant en via een betaalverzoek uitgevoerd worden.

2. Indien er niet contact voldaan wordt, geldt er een betalingstermijn van 1 maand.

Artikel 7. Klachten

1. Alle klachten met betrekking tot de diensten of producten geleverd door de fotograaf dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij de fotograaf.

2. Klachten die zijn ingediend na de bovenstaande termijn zullen niet meer in behandeling genomen worden.

3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 8. Auteursrecht

1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, indien niet anders overeengekomen.

2. Alle werken gemaakt door de fotograaf blijven ten alle tijde eigendom van de fotograaf. Rechten van de in opdracht uitgevoerde werken kunnen in overleg afgekocht worden door de opdrachtgever.

3. De fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.

4. De opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van de fotograaf.

5. De opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 van de Auteurswet 1912, in acht te nemen.

6. De opdrachtgever dient ten alle tijde het logo van de fotograaf geplaatst op de geleverde werken zichtbaar te houden.

7. Elke vorm van bewerken van de geleverde werken is de opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.

8. Elk gebruik van een werk van de fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.

9. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. De fotograaf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor elke vorm van schade, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld door de fotograaf.

2. De fotograaf is niet aansprakelijk voor afdrukken die zijn gedrukt of verstuurd door externe partijen.

3. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag